Shalom (hø) Shalom (ve)
Shalom (mi) TIL-deg
Shalom (mi) TIL-meg
Shalom (mi) TIL-alle
Shalom (hø) Shalom (ve)

 

Shalom (hø) Shalom (ve)

Shalom til-VI SES IGJEN (hø)

Shalom til- VI SES IGJEN (ve)

Shalom (hø) Shalom (ve)

 

Shalooom (mi)

   
© Døvekirken